І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут є новою редакцією Статуту, зареєстрованого Харківською районною державною адміністрацією Харківського району Харківської області, на підставі розпорядження від 22.10.2000 р. № 535.

1.2. ВИСОЧАНСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – спортивна школа) є правонаступником Мереф’яНСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, яка була створена на підставі розпорядження Харківської районної державної адміністрації Харківської області від 22.10.2000 р. № 535.

1.3. Спортивна школа була передана у комунальну власність територіальної громади Височанської селищної ради на підставі рішення XL ceciї VII скликання від 26 листопада 2020 poкy Харківської районної ради «Про передачу закладів освіти, культури та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району у комунальну власність територіальної громади Височанської селищної ради».

1.4. Засновником спортивної школи є Височанська селищна рада. Заклад знаходиться у комунальній власності Височанської селищної ради Харківського району Харківської області.

1.5. Юридична адреса спортивної школи: 62458, сел. Покотилівка, вул. Кооперативна, 20, Харківський район, Харківська область.

Повна назва закладу:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИСОЧАНСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

Скорочена назва:

- КЗ «ВИСОЧАНСЬКА ДЮСШ».

1.6. Спортивна школа є юридичною особою, має штамп, бланки встановленого зразка, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код, має рахунки в установах банків.

1.7. Спортивна школа - є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

1.8. Головною метою спортивної школи є здійснення навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час. Діяльність спортивної школи спрямована на збереження контингенту вихованців, стабільність навчальних груп, формування вмінь і навичок з видів спорту, які культивуються у закладі, зміцнення здоров’я дітей, підлітків, молоді.

1.9. Головним завданням спортивної школи є гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей та підлітків засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей. Спортивна школа надає дітям та підліткам рівні умови для зарахування і навчання, а тим, які мають перспективу для вищих досягнень – необхідні умови для спортивного удосконалення.

1.10. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу і цим Статутом.

1.11. Спортивна школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах її компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу та цим Статутом.

1.12. Спортивна школа має право:

- укладати від свого імені договори відповідно до законодавства України;

- користуватися пільгами, що передбачені законодавством України;

- готувати документи, надавати інформацію для проведення атестації;

- розробляти і впроваджувати методичні розробки навчальної, виховної роботи з урахуванням державних стандартів;

- спільно з вищими навчальними закладами, школами вищої спортивної майстерності, спеціалізованими навчальними закладами спортивного профілю проводити науково-дослідну, експериментальну та пошукову роботу;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства України;

- спрямовувати кошти на розвиток власної спортивно-оздоровчої бази;

- мати власну атрибутику (емблему, дипломи, значки, спортивну форму тощо);

- об’єднувати свою діяльність, на підставі спеціальних угод, з діяльністю інших організацій, установ, підприємств як в Україні так і за її межами;

- проводити внутрішньо шкільні та відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання відповідно до затвердженого календарного плану - масових заходів;

- надавати платні послуги, які передбачені законодавством України.

1.13. Спортивна школа у своїй структурі має відділення з видів спорту, інші підрозділи, що передбачені цим Статутом та відповідають меті діяльності спортивної школи.

Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється згідно із законодавством України.

1.14. Відділення з видів спорту спортивної школи можуть включати такі групи:

- початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;

- базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого-третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого-п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;

- спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;

- підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

1.15. Категорія спортивній школі надається у порядку, встановленому Міністерством молоді та спорту України, яка підтверджується відповідним свідоцтвом.

1.16. Спортивна школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань, визначених Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Законом України «Про позашкільну освіту» та Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу (далі Положення про ДЮСШ);

- безпечні умови фізкультурно-спортивної та освітньої діяльності;

- виконання державних, регіональних та міських програм розвитку фізичної культури та спорту;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами фізкультурно-спортивної, освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством молоді та спорту України.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, спортивно-оздоровчі табори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

2.2. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

2.3. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин.

Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

у групах початкової підготовки – двох навчальних годин;

у групах базової підготовки першого-третього років навчання – трьох навчальних годин;

у групах базової підготовки четвертого-п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності – чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

2.4. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету – представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул спортивна школа може працювати за окремим розкладом занять, затвердженим його директором.

Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

2.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту або інших нормативних документів.

Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

2.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подається директором спортивної школи до 25 серпня поточного року до відділу культури, молоді та спорту Височанської селищної ради для затвердження.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються з Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

2.7. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з загально фізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством молоді та спорту України за погодженням з МОЗ.

Переведення вихованців відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у групах базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

2.8. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів спортивної школи, виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

2.9. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержанням норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивної школою та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттям відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведенням медико-відновлювальних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціалізованої школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що її замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

2.10. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.

2.11. Спортивна школа, виходячи із своїх фінансових можливостей, має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і паливно-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Міністерством молоді та спорту України, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки – не більш як 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України відповідних вікових груп, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.

2.12. Організація медичного супроводження підготовки вихованців здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України.

Лікар спортивної школи здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршення здоров’я вихованців лікар здійснює:

- контроль за медичним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

- відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я;

- контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

- облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

2.13. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

3.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній школі є:

- вихованці;

- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

- батьки або особи, що їх замінюють;

- директор та його заступники;

3.2. Вихованці спортивної школи мають право на:

- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством молоді та спорту України;

- добровільний вибір виду спорту;

- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

- безпечні та нешкідливі умови для навчання;

- користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;

- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;

- забезпечення в установленому порядку, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організацію проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Міністерством молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України;

- медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства України, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці спортивної школи зобов’язані:

- поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;

виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;

- виконувати положення антидопінгового законодавства;

- берегти державне, громадське і особисте майно;

- додержуватися вимог цього Статуту, правил поведінки вихованця.

3.4. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем «бакалавр» чи «магістр».

3.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи мають право на:

- внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел;

- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства України;

- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей місцевого бюджету, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці.

3.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи зобов’язані:

- користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;

- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

- берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

- вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

- додержуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

- брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

3.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

3.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором спортивної школи за погодженням з тарифікаційною комісією та згідно із законодавством України та затверджується начальником відділу культури, молоді та спорту Височанської селищної ради.

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України.

3.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства України про працю.

3.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з додержанням вимог, визначених Міністерством молоді та спорту України.

3.11. Тренери-викладачі організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Міністерством молоді та спорту України.

3.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спортивної школи;

- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування з питань її роботи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

IV. УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ

4.1. Управління спортивною школою в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом, здійснюють:

- Засновник (Височанська селищна рада);

- Орган управління (Відділ культури, молоді і спорту Височанської селищної ради);

- Керівник (директор)

Засновник спортивної школи:

- затверджує Статут школи, його нову редакцію та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

- здійснює призначення, переведення та звільнення директора школи у встановленому законом порядку;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт школи у випадках та порядку, визначених законодавством, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю школи;

- може ініціювати проведення аудиту спортивной школи;

- здійснює фінансування підвищення кваліфікації тренерів- викладачів школи у межах, визначених законодавством, що дає можливість отримати тренерську категорію.

Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником.

На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за ступенем «магістр», стаж роботи за фахом не менше як три роки.

4.2. Заступник директора призначається на посаду за згодою начальника відділу культури молоді і спорту. Інструктори-методисти, тренери-викладачі та інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади директором спортивної школи відповідно до законодавства.

4.3. Директор спортивної школи:

- здійснює загальне керівництво, забезпечує раціональний добір i розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником за її результати;

в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис та подає їх для затвердження начальником відділу культури, молоді та спорту Височанської селищної ради, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

забезпечує додержання вимог охорони здоров’я і праці, антидопінгового законодавства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях, органах місцевого самоврядування та органах державної влади;

видає у межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

подає на розгляд трудовому колективу правила внутрішнього трудового розпорядку;

несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан i збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивній школі;

несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, тренерами-викладачами та Засновником;

забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

4.4. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює його директор.

Тренерська рада:

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, розглядає питання організації роботи відділень, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- вносить керівництву пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю спортивної школи.

Засідання тренерської ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на чотири місяці.

4.5. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори трудового колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

4.6. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється цим Статутом.

Рада розглядає питання щодо перспективного розвитку закладу, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

4.7. У спортивній школі за рішенням загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет, які діють на підставі відповідних положень, складених згідно із законодавством України.

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи проводиться відповідно до законодавства України та цього Статуту.

5.2. Фінансування спортивної школи здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел не заборонених законодавством, через відділ бухгалтерського обліку та звітності Височанської селищної ради.

5.3. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована школа;

- надавати в установленому порядку платні послуги;

розробляти кошторис на платні послуги, які передбачені чинним законодавством України та надавати його на затвердження начальнику відділу культури, молоді та спорту Височанської селищної ради;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству України і Статуту.

Додатковим джерелом фінансування можуть бути:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством молоді та спорту України, за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України;

- кошти від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання та інвентарю;

- доходи від господарської діяльності;

- доходи від організації та проведення занять фізичної культури за межами спеціалізації;

- доходи від організації та проведення семінарів та навчально-тренувальних зборів з укладанням угод про співпрацю з вищими навчальними закладами спортивного профілю;

- добровільні грошові внески та пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- кошти гуманітарної допомоги;

- інші надходження, не заборонені законодавством України.

Бюджетне фінансування спортивної школи не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладі додаткових джерел фінансування.

5.4. Спортивна школа може отримувати відшкодування за спортсменів, які були передані в ігрові команди, спортклуби тощо, згідно з поданими розрахунками коштів, витрачених на їх підготовку.

5.5. Бухгалтерський облік здійснюється через відділ бухгалтерського обліку та звітності Височанської селищної ради згідно із законодавством України.

5.6. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база спортивної школи може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

6.2. Майно спортивної школи становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі відділу культури, молоді та спорту Височанської селищної ради.

6.3. Засновник має право за відповідним клопотанням спортивної школи здійснювати дії, пов’язані з рухом основних фондів, а також передачею в оренду та списанням основних фондів згідно із законодавством України.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України і за умови подальшого використання його на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.5. Збитки, заподіяні внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

6.6. Відповідно до законодавства України спортивна школа може користуватися землею, яка може бути надана у постійне користування згідно із законодавством України, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм її охорони.

6.7. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивній школі за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і не погіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об’єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

Крім того, для забезпечення навчально-тренувального та виховного процесу з дотриманням діючих нормативів, база спортивної школи, крім спортивних залів, спортмайданчиків та допоміжних санітарно-гігієнічних приміщень може включати методичний кабінет, тренерські кімнати, матеріальні комори, кабінети адміністрації, кімнати допоміжного технічного персоналу, архів, кабінет медичного контролю та масажу, фізіотерапії, першої допомоги, кабінет психофізіологічного розвантаження, душові, сауну, лабораторії, буфет для забезпечення харчування працівників та вихованців, інші кабінети для забезпечення функціонування школи.

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти зі спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

7.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в порядку, установленому законодавством України.

За наявності відповідних умов та за згодою Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної ради спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

8.1. Спортивна школа безпосередньо підпорядкована і підзвітна відділу культури, молоді та спорту Височанської селищної ради.

8.2. Контроль за діяльністю спортивної школи здійснюють Міністерство молоді та спорту України, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, відділ культури, молоді та спорту Височанської селищної ради.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Реорганізація або ліквідація спортивної школи здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду.

Реорганізація або ліквідація проводиться у порядку встановленому законодавством України.

9.2. При реорганізації або ліквідації спортивної школи працівникам, які звільняються чи переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Кодексу Законів про працю в Україні.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Засновника.

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 701

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.